Маршрутът е изграден в резултат на изпълнението на проект «Естествената градина на Природен парк „Рилски манастир”» финансиран от Програма за малки проекти на Глобален екологичен фонд. Основният резултат от проекта е създаването на нов туристически продукт, насочен към развитие на устойчив туризъм и произтичащото от него опознаване и опазване на биологичното разнообразие. В рамките на проекта е изучено биологичното разнообразие на маршрута „Кирилова поляна – Сухото езеро“, намиращ се на територията на ДПП Рилски манастир. Той е изграден като ботанически маршрут и съответно е обозначен и маркиран. Изготвена е интерпретативна листовка за маршрута и е издаден пътеводител. По този маршрут може да се видят богатите находища на планинския крем /Lilium jankae/ - вид включен в Червената книга на РБългария като рядък вид, балкански ендемит, под закрила на Закона за биологичното разнообразие. Районът на водопада и скалните сипеи са трудноностьпни, но богати на растителни видове като янкиев лопен /Verbascum jankae /, дебелец /Sempervivum sp./, връшняк /Brucentallia sp./, теменуга /Viola sp./, очиболец /Potentilla sp./, карамфил /Dianthus sp./, планински божур /Trollius europaeus/, каменоломки /Saxifraga sp./. Подходящ е за хора с леки физически увреждания.